GARANTIREGISTRERING

Få bästa möjliga service.

Kvaliteten är ett viktigt element i utformningen av en TermaTech braskamin. Du kan därför alltid räkna med att kvaliteten är i topp när du väljer eller har valt en braskamin från TermaTech.

Reklamationsrätten har utökats till 5 år, och du är därmed säkrad en av marknadens bästa garantier.

För att garanterat få bästa möjliga service, rekommenderar vi att du registrerar din TermaTech braskamin online. Med vår online-registrering säkerställer du att vi alltid vet vilken modell, vilket produktionsnummer och vilken variant du har köpt. Vi kan därmed lättare hjälpa dig om det skulle behövas.

Du registrerar din kamin nedanför. Men kom ihåg att kvitto/faktura alltid krävs i ett eventuellt reklamationsärende. Du kan ladda upp ditt kvitto nedan. Vi förvarar det tryggt och säkert för dig. Önskar du veta mer om våra reklamations- och garantibestämmelser, kan du läsa texten här.

REGISTRERING

Kontaktupplysningar:

Produktupplysningar: *

[select Ovn* "Braskaminer" "TT1Z" "TT10" "TT10S" "TT10G" "TT10 HS" "TT20" "TT20 Bazic" "TT20R" "TT20S" "TT20RS" "TT20SA" "TT20RS Heatstorage" "TT22" "TT22S" "TT22H" "TT22HS" "TT30" "TT30G" "TT30S" "TT40" "TT40R" "TT40S" "TT40W"]

VKöptes din nya braskamin för att ersätta en äldre braskamin eller är det en ny installation?


Är din kamin ansluten som: *
Är den ansluten till en: *
Får vi sända produktinformation, nyheter, erbjudanden mm. till dig? *
Uppladdning av kassakvitto/garantibevis
Upload

2 ÅRS/5 ÅRS REKLAMATIONSRÄTT/PRODUKGARANTI PÅ TT-KAMINER

Din rätt till en felfri produkt.

TermaTech lämnar, förutsatt att normal drift skett enligt bruks- och användningsinstruktionen, 2 till 5 års reklamationsrätt på material och fabrikationsfel på den bärande konstruktionen, exkl. förbränningskammaren.

Följande delar av förbränningskammaren täcks inte av reklamationsrätten: Förbränningskammare, gjutjärnsdelar, isoleringsmaterial, rökvändarplattor, glas, packningar samt stängningsmekanismen/handtaget.

Utvändiga delar som inte täcks av reklamationsrätten: Lackerade plattor/ytor, stenbeklädnader, kakel, betong och glas samt stängningsmekanism/handtag.

Garantin täcker inte fel till följd av att:
  • Bruks- och monteringsanvisningen inte har följts.
  • Att monteringen är felaktigt utförd.
  • Överhettning/nedbrytning av materialen som orsakats av användning av t.ex. felaktig typ av ved, energikoks eller för stor mängd ved.
  • Att produkten är ansluten till en skorsten med dåligt drag, t.ex. för kort eller otät skorsten.
  • Att produkten är placerad eller har varit placerad/förvarats i icke-uppvärmda eller fuktiga omgivningar.
  • Att produkten skötts felaktigt och inte har underhållits enligt anvisningarna.
  • Allt normalt slitage på slitdelar/förbrukningsdelar samt lacken
  • Motsvarande omständigheter som inte kan hänföras till material- eller fabrikationsfel.
Nedanstående mindre avvikelser som inte kan ligga till grund för reklamation, kan förekomma i produkten:
  • Naturligt förekommande variationer i färgnyanserna och marmoreringen på täljsten, sandsten och andra stenbeklädnader.
  • Ljud som uppstår under förbränningen är normala. Dessa uppstår när metall utvidgar sig/drar sig samman.

garanti-footer

Om det föreligger fel som omfattas av denna reklamationsrätt vid leveransen till kunden, eller om sådana fel uppstår under garantiperioden, åtar sig TermaTech A/S att sända en lämplig ersättningskomponent utan kostnad för att avhjälpa felet. Någon ytterligare förpliktelse för TermaTech A/S att avhjälpa felet, t.ex. i form av montering av ersättningskomponenten, föreligger inte. Köpare har dessutom, utöver rätten till ersättningskomponent, inte rätt till eller krav på ersättning för vare sig direkta eller indirekta skador.

Reparationer av fel eller byte av delar på produkten förlänger inte löptiden för produktens eller den utbytta komponentens garanti. Inte heller påbörjas en ny garantiperiod, varken för produkten eller den utbytta komponenten. Utöver ovanstående garantiregler, har konsumenten också de rättigheter som framgår av köplagen.

Anmälan om eventuella fel och brister ska göras hos den säljare som har sålt produkten. Köparen ska i så fall kunna bevisa att produkten är köpt hos säljaren och när den köptes, t.ex. i form av en faktura/ett inköpskvitto. Köparen ska ange typbeteckning och produktionsnummer som framgår av produkten. Om köparen önskar att åberopa ett fel, ska säljaren underrättas inom rimlig tid, det vill säga inom 14 dagar efter att felet har konstaterats.

Visste du att TermaTech har
65 Kaminåterförsäljare i Sverige?